1. Postanowienia ogólne

 1. Strona internetowa KupOkna.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę KupOkna.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług elektronicznych Strony KupOkna.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin Strony.
 2. Konfigurator okien KupOkna.pl - to internetowe narzędzie, działające pod adresem www.kupokna.pl, służące do prezentacji oferty Usługodawcy w zakresie prezentacji, promocji i sprzedaży Okien. Użytkownik Konfiguratora okien ma możliwość skonfigurowania okien online oraz uzyskania poglądowej wyceny. W dalszym etapie ma możliwość przesłania tak stworzonych konfiguracji do Konsultanta Usługodawcy, celem dalszych konsultacji i ewentualnego złożenia zamówienia. Narzędzie KupOkna.pl nie jest platformą sprzedażową, a jedynie narzędziem internetowym umożliwiającym skonfigurowanie i uzyskanie poglądowej wyceny dotyczących okien.
 3. Usługodawca - D.O.D System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, adres siedziby: ul. Modra 24, 71-220 Szczecin, adres do doręczeń: ul. Modra 24, 71-220 Szczecin wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000534648, NIP: 8522610799, REGON: 360318140, adres poczty elektronicznej: biuro@kupokna.pl, telefon.: +48 91 852 24 25.
 4. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi elektronicznej.
 5. Konsultant - to przedstawiciel Usługodawcy, odpowiedzialny za kontakt z Usługobiorcą, obsługujący zgłoszenia Usługobiorców, wysłane za pomocą Konfiguratora okien.
 6. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 7. Formularz kontaktowy "Zapytaj o wycenę" - formularz dostępny w Konfiguratorze okien, służący do przesyłania konfiguracji okien do Konsultantów, celem dalszej obsługi.
 8. Formularz kontaktowy - formularz dostępny na stronie www.kupokna.pl, w sekcji Kontakt, umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
 9. Newsletter - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres email bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług elektronicznych takich jak:
  • korzystanie z Konfiguratora okien KupOkna.pl,
  • korzystanie z Formularza kontaktowego,
  • korzystanie z Newslettera,
 2. Świadczenie Usług elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Świadczenie Usług elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  • umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na korzystaniu z Konfiguratora okien KupOkna.pl zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości poprzez Formularz kontaktowy "Zapytaj o wycenę", albo zaprzestania jej wysyłania lub całkowitego zaprzestania korzystania z Konfiguratora przez Usługobiorcę.
  • umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
  • umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Użytkownik wysyłając zgłoszenie ze skonfigurowanymi przez siebie oknami do Konsultanta, wypełnia formularz kontaktowy "Zapytaj o wycenę", gdzie proszony jest o podanie podstawowych danych, takich jak Imię i nazwisko, adres email oraz numer telefonu. Konsultant na podstawie podanych danych kontaktuje się z Użytkownikiem, aby omówić szczegóły zgłoszenia i ewentualnie sfinalizować zakup okien przez Usługobiorcę.
 4. Operator informuje w Konfiguratorze okien o towarach (oknach) oraz umożliwia Usługobiorcy nawiązanie kontaktu Usługodawcą, celem zawarcia umowy kupna okien. Ewentualna transakcja odbywa się poza Konfiguratorem.
 5. Informacje znajdujące się na stronie www.kupokna.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywinlnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).
 6. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Konfiguratora oraz wprowadzenia w nich zmian.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • komputer z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 8. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 9. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 10. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kupokna.pl
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 5. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

6. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kupokna.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

7. Własność intelektualna

 1. Wszystkie treści zamieszczone na Stronie korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Usługodawcy. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Strony bez zgody Usługodawcy.
 2. Autorskie prawa majątkowe do składników Konfiguratora KupOkna.pl (logotypy serwisu, treści, elementy graficzne, logotypy partnerów i producentów) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone na Stronie, przysługują Usługodawcy lub podmiotom trzecim, Usługodawca ma zaś prawo do wykorzystywania ich w celach informacyjnych.
 3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Strony, stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

8. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 01.11.2022.
 4. W przypadku zmian treści niniejszego Regulaminu, Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią. Warunkiem korzystania z Konfiguratora jest akceptacja Regulaminu.